Sunday, April 17, 2011

Manwel Dimech


Nhar il-Gimgha 17 ta' April il-Partit Komunista Malti ppartecipa fil-miexja ta' Commemorazzjoni ta' l-gheluq tad-90 Anniversarju mill-Mewt tal-Hassieb riformatur Maltu Manwel Dimech hawn taht qedhin nirriproducu id-diskors commemorattiv li ghamel is-Segretarju tal-PKM Victor Degiovanni

“Manwel Dimech kien l-ewwel persuna f’Malta li hadha kontra l-isfruttament tal-Klassi tal-Haddiema. Huwa kien ukoll il-persuna li ssielet ghal-helsien ta’ Malta mill hakma barranija bl-ghajta tieghu Maltaghal-Maltin. Ohrajn kienu johlmu biss biex jehilsu lill Malta mill hakma Ingliza. L-Ghan Taghhom kien li Malta tkun parti ‘ntegrali mill-Itaja. Manwel Dimech kien bniedem li emancipa lilhu nnfsu mill-kundizzjonijiet li sab ruhu fihom minhabba l-mizerja u l-injoranza li kienu gew mhollija fiha l-massa mhux privilegjata tal-poplu Malti. Kemm mil-hakkiema ‘nglizi kif ukoll min dawk il Maltin ghonja li kull ma kien jintereshom, kienu l-isfruttament u l-profit.

Il-Knisja min-nahha taghha kienet tippriedka l-karita imma kenitx appogatt lill Dimech imma ghamlitlu gwerra ghaliex, mhux ghax ma fehemitx l-ghanijiet ta’ Dimech, imma ghaliex rat fih, ribell li seta jkisser l-ordni socjali ta’ dak inhar. Il-Knisja kellha pozizzjoni privelegjata ghaliex kienet hi l-hakkiema tal-poplu Malti wara l-awtorita Ingliza. Il-Karita li kienet tippriedka l-knisja kienitx bizzejjed sabiex teghrfa lill-popolin mill mizerja li kien jisab fiha, ghaliex li ried li jsirr, kienet, il-gustizzja socjali, li Dimech kien il-hin kollhu jitkellem dwarha. Din il-gustizzja socjali kienet principju Socjalista li ma kienetx ghada tigi ppratikkata, fi zmien Manwel Dimech, la f”Malta u l’anqas fl-Ewropa. Kellha tkun Ir-Rivoluzzjoni Russa, sabiex dan il-kuncett gie ezecertitat fil-prattika, kemm mis-socjalisti li kienu hadu l-poter u kif ukoll mill-klassi kapitalista tal-pajjizi tal-punent, li issa kienu fehmu li jekk ma jghamlux hekk kien sejjer jigrilhom bhal mal-gralhom shabhom il-kapitalisti Russi
Il-Hasra kienet li dan l-avvanz Manwel Dimech ma kellux x-xorti li jarah., principalment minhabba l-fatt li huwa kellhu hafna gheddewa li ‘kkonfoffaw kontrieh u malli faqqet l-Ewwel Gwerra Dinijija huwa sab ruhu eziljat min Malta fuq Degriet tal-Gvernatur Ingliz Henry Leslie Rundle u maqful gewwa l-kamp ta’ koncentrament ta’ Sidi Basr gewwa l-Ixandra fl-Egittu. Dimech wara l-gwerra ma ngiebx lura Malta ghaliex il-klassi gholja u l-Knisja ma rieduhx jerga jigi lura. Huwa miet fl-ezilju, Nhar is-17 ta’ April fl-1921, il-bghod min familtu u min pajjizu Malta li huwa tant habb. Ta min isemmi hawnhekk li dan il-principju tal-gustizzja socjali wasal Malta wara it-Tieni Gwerra Dinjija jigifieri aktar min tletin sena wara l-mewt ta’ Dimech.
Illum insselmu lill dan il-hassieb Malti li ghalkemm l-ghedewwa tieghu irnexilhom li jnahhuh min nofs, Il-pjan viljak taghhom fallilhom ghal-kollox, ghaliex il-hsieb tieghu ghadhu haj. Daq li hsieb ta’ Manwel Dimech baqa ma tkissierx ghaliex dawk li gew warajh xerdu it-taghlim tieghu, li ghadu fostna sa z-zminijiet tal-lum. Manwel Dimech kien ghalliem denju li fetah it-triq ghal-emancipazzjoni tal-klassi tal-haddiema f’Malta.”

20 comments:

 1. wing ide pro procrack4pc Amazing blog! I really like the way you explained such information about this post with us. And blog is really helpful for us.

  ReplyDelete
 2. Such a nice and helpful piece of information. I’m so happy that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing. the link

  ReplyDelete
 3. This article is so innovative and well constructed I got lot of information from this post. Keep writing related to the topics on your site. Little Snitch Crack

  ReplyDelete
 4. This article is so innovative and well constructed I got lot of information from this post. Keep writing related to the topics on your site. Little Snitch Crack

  ReplyDelete
 5. https://cozinhadomenino.blogspot.com/2011/01/introduction-to-xacml-access-control.html?showComment=1619177339242#c3715534382502743919
  https://crack4key.blogspot.com/2019/03/4media-ipad-max-platinum-5728-build.html?showComment=1617882641539#c572021880571888497
  https://crackandkeygenwork.blogspot.com/2014/09/presonus-studio-one-pro-26225590-full.html?showComment=1553061033205#c8955711411134137084
  https://crackedseries.blogspot.com/2018/11/spyhunter-crack-registration-key-full.html?showComment=1617782784043#c8555751283523611527
  https://crackerhax.blogspot.com/2017/04/rosetta-stone-totale-v5037-full-crack.html?showComment=1553060802426#c5645419418035776949
  https://crackerking.blogspot.com/2013/09/hma-pro-vpn-crack-download.html?showComment=1617785319396#c3888024228174937897
  https://crackhmafree.blogspot.com/2016/01/hidemyass-pro-vpn-precracked-v28240.html?showComment=1617770651161#c5857054429078149893
  https://cracking-mods.blogspot.com/2016/05/utorrent-pro-v347-build-42330-crack.html?showComment=1617770783210#c2351487086683518191

  ReplyDelete
 6. I like your all post. You have done really good work. Thank you for the information you provide, it helped me a lot. I hope to have many more entries or so from you.
  Very interesting blog.https://crackplus.org/
  VEGAS Pro Crack
  Bingo Numbers Crack
  FontLab Studio Crack
  EditPlus Crack

  ReplyDelete
 7. I like your all post. You have done really good work. Thank you for the information you provide, it helped me a lot.I hope to have many more entries or so from you.
  Very interesting blog.
  Crackplus.org
  Toonboom Storyboard Pro Crack

  ReplyDelete
 8. I guess I am the only one who came here to share my very own experience. Guess what!? I am using my laptop for almost the past 2 years, but I had no idea of solving some basic issues. I do not know how to Crack Softwares Free Download But thankfully, I recently visited a website named ProCrackHere
  Sony Vegas Pro Crack
  MacDrive Pro Crack

  ReplyDelete
 9. I guess I am the only one who came here to share my very own experience. Guess what!? I am using my laptop for almost the past 2 years, but I had no idea of solving some basic issues. I do not know how to Download Cracked Pro Softwares But thankfully, I recently visited a website named freeprosoftz.co
  I am a professional web blogger so visit my website link is given below!To get more information
  freeprosoftz.co/


  Toonboom Storyboard Pro Crack
  Altair Inspire Studio Crack
  PGWare GameGain Crack/
  Wise Registry Cleaner Pro Crack
  MiniTool ShadowMaker Crack
  Bluetooth Driver Installer Crack
  Crack Softwares Free Download

  ReplyDelete
 10. had no idea of solving some basic issues. I do not know how to Crack Softwares Free Download But thankfully, I recently visited a website named ProCrackHere
  Epubor All Drm Removal Crack
  Reaper Crack

  ReplyDelete

 11. It seems that I am not the only one enjoying your articles, based on the comments! I wish you continued success…
  https://macapps-download.com/roxio-toast-titanium/

  ReplyDelete