Monday, May 2, 2011

Diskors tas-Segretarju tal-PKM fl-okkazjoni ta' l-Ewwel ta' Mejju

Dan id-diskors gie moqri min Victor Degiovanni waqt soiree sabiex jimmarka l-ewwel ta' Mejju gewwa l-Kwartiri tal-Partit Komunista Malta nhar il-Hadd l-ewwel ta' Mejju

Hbieb,

Illum iltqajna hawnhekk sabiex niccelebraw l-ewwel ta’ Mejju. Il-Jum Internazzjonali id-dedikat lill-Haddiem.

Ic-Cirkustanzi li haddiem sab ruhu fihom illum jixbhu hafna lill dawk ta’ mitt sena ilu, bid-differenza li dak inhar il-haddiem ma kellux drittijiet, u illum, id-drittijiet li klassi tal-haddiema kisbet bi gliediet kbar fil-passat, qehdin jittiehdu wiehed wara l-iehor.
Il-Klassi tal-flus, jigifieri l-klassi kapitalista, llumm sabet ruha fi krizi li ghaliex il-politika Neo-liberali falliet, u sistema kapitalista tinsab moribonda fuq is-sodda tal-mewt.

Qedhin issieru attentati sabiex johrogu min din il-krizi bil-politika falza, u zbaljata fil-kuncetti taghha, billi jiehdu mizuri ta’ awsterita, ‘mponuti fuq il-klassi tan-nies tax-xoghol, mizuri, li qed ifaqqru lill-haddiema u l-familji taghhom. Bir-rata tal-qghad dejjem jghola, bit-tnaqqis tal-livel tal-pagi, Minhabba prezzijiet dejjem jgholow, u bil waqfien tal-beneficcji socjali bhal, sahha u edukazzjoni, li l-familiji sa issa kienu jgawdu minnhom.

Dawn il-mizuri mhumiex sejrin isolvu il-krizi kapitalista, anzi, sejrin ikomplu jgharqu lis-Sistema, ghaliex il-haddiema huma l-mutur ta’ l-ekkonomija kapitalista, jekk dawn ma jinkosmawx, jigifieri ma jixtrux kollox jistagna.

F’dan ix-xenarju il-komipitu tal-Klassi tal-haddiema huwa li jqum u jinaqghad ma shabu il-haddiema tal-Grecja, tal-Portugal, ta’ Spanja, dawk Inglizi u kif ukoll ta’ l-Irlanda, johrogu fit-Toroq jipprotestaw, ghal bidla, ghal-Dinja Socjalista, mibnija fuq ix-xoghol u l-hidma, Minghajr theddid ta’ gwerrer, minghajr imperjalizmu li huwa is-sors tal-gwerrer tal-llumm, inkluz dik li qed issirr gewwa il-Libya llumm.
Nixtieq naghlaq billi nikkundana lin-NATO tal-assasinju ta’ iben il-mexxej Libyan, kif ukoll tat tlett neputijiet zghar tieghu.

No comments:

Post a Comment